Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólna charakterystyka sieci wodnokanalizacyjnej

Eksploatacją wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zajmuje się spółka  „PROWOD”, która prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - na bazie tych aktów corocznie są opracowywane taryfy opłat za wodę i ścieki, które są w dalszej kolejności zatwierdzane przez Radę Gminy.

Zadaniem związane z eksploatacją wodociągów obejmują :

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

Wersja XML