Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 25 marca 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w 2021 roku. – Komendant Komisariatu podkomisarz Mieczysław Luty.
5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.02.2021 - 25.03.2021).
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
• informacja skarbnika gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024
• informacja skarbnika gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
• informacja skarbnika/wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Dobrzeń Mały, nieruchomości gruntowe)
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy (Chróścice, nieruchomości gruntowe)
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
• informacja wójta gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
12. Uchwała w sprawie uchwalenia planu odnowy miejscowości Chróścice na lata 2021-2027
• informacja wójta gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
13. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
14. Interpelacje i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Zaproszeni goście:
Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, Podkomisarz Mieczysław Luty
                           

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                         Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.03.2021r.pdf

Wersja XML