Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o koncesji na usługi

Świadczenie usług przesyłu energii cieplnej, zarządzanie i rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
Numer ogłoszenia: 65242 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Świadczenie usług przesyłu energii cieplnej, zarządzanie i rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki..

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji/partnerstwa publiczno prywatnego jest świadczenie usług przesyłu energii cieplnej za pomocą istniejącej sieci ciepłowniczej należącej do Gminy Dobrzeń Wielki jak również świadczenie usług towarzyszących. Usługi będą świadczone odpłatnie na rzecz użytkowników, podłączonych do sieci ciepłowniczej w obrębie Gminy Dobrzeń Wielki. W procesie świadczenia usług wykorzystywana będzie sieć ciepłownicza stanowiąca obecnie własność Gminy Dobrzeń Wielki. Ponadto koncesjonariusz będzie zobowiązany do rozwijania sieci ciepłowniczej w zakresie przyłączania nowych użytkowników. W procesie świadczenia usług przesyłu wykorzystywana będzie istniejąca sieć ciepłownicza Gminy Dobrzeń Wielki. Sieć ciepłownicza Gminy Dobrzeń Wielki jest zbudowana w całości w technologii stalowych rur preizolowanych. Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: wewnętrznej, stalowej rury przewodowej, którą przesyłana jest gorąca woda, otaczającego ją płaszcza izolacji termicznej z pianki poliuretanowej i zewnętrznej, osłonowej rury polietylenowej. W technologii rur preizolowanych wykorzystywana jest atestowana, czarna rura stalowa ze stali ST 37,0 o połączeniach doczołowych, spawanych gazowo palnikiem acetylenowo - tlenowym lub elektrycznie elektrodą otuloną. Izolację termiczną tworzy sztywna pianka poliuretanowa, równomiernie wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą stalową i rurą osłonową, która jest efektywnym materiałem izolacyjnym o dobrych właściwościach mechanicznych i niskiej przewodności ciepła 0,027W/mK. Zewnętrzna rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu, zapewniającego skuteczną ochronę izolacji cieplnej i rury stalowej przed wilgocią z gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenoszenie obciążeń zewnętrznych od nacisku gruntu. Sieć ciepłownicza zbudowana jest z typoszeregu takich rur, kształtek, odgałęzień i zaworów preizolowanych, wyposażonych dodatkowo w instalację systemu wykrywania nieszczelności ciepłociągu. Instalację stanowią przewody miedziane wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten umożliwia stwierdzenie zawilgocenia izolacji termicznej ciepłociągu. W miejscach łączenia rur i kształtek wykonuje się hermetyczne złącza rur osłonowych za pomocą termokurczliwych muf polietylenowych lub składanych stalowych, z wypełnieniem mufy spienianą pianką poliuretanową. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie, w warstwie obsypki piaskowej, na głębokości 0,8 do 1,4 m, zachowując minimalne przykrycie ciepłociągu, nie mniejsze niż 40 cm. Sieć cieplna zasilająca Dobrzeń Wielki składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej Dn 250/400 mm (odpowiednio przewodowej rury stalowej/osłonowej rury polietylenowej), sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 200/315 mm do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych o śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 40,0 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 463 odbiorców, w tym 5 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 10,1 MW, w tym budownictwo wielorodzinne na Osiedlu Energetyk 2,4 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 16 MW. Sieć cieplna zasilająca Czarnowąsy składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej odpowiednio Dn 200/315 mm, sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 150/250 mm do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych o śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 30,3 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 489 odbiorców, w tym 4 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 7,9 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 10 MW. Ponieważ ciepło dostarczane jest rozdzielczą siecią cieplną wysokoparametrową, uzupełnieniem systemu ciepłowniczego są wysokoparametrowe węzły cieplne centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zamontowane u odbiorców. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest układ dwufunkcyjny, z centralnym ogrzewaniem sterowanym zaworem termostatycznym bezpośredniego działania i bezzasobnikowym podgrzewem ciepłej wody sterowanym zaworem ciśnieniowym. Standardowym urządzeniem jest tutaj węzeł cieplny REDAN Unit VX-2000. Odbiorcy o bardziej skomplikowanej instalacji centralnego ogrzewania, o większym zapotrzebowaniu mocy cieplnej i odbiorcy grupowi posiadają regulatory pogodowe c.o. w systemie jedno - lub dwuobiegowym. Standardowym rozwiązaniem jest węzeł cieplny REDAN HW i węzeł REDAN Unit w wersji dla ogrzewania dwuobiegowego. Odbiorcy o większym zapotrzebowaniu ciepłej wody posiadają układ zasobnikowy przygotowania c.w.u., z zasobnikami o pojemności od 100 do 3000 dm3. Pomiar ilości pobranego ciepła przez odbiorców dokonywany jest za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła Kamstrup z modułem radiowym. Koncesjonariusz przy wykorzystaniu sieci ciepłowniczej będzie świadczył usługi na rzecz użytkowników sieci w imieniu własnym, na swój koszt i ryzyko. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będą wpływy z wynagrodzenia otrzymywanego od użytkowników końcowych za przesył i dostawę energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej. Koncesjodawca przewiduje możliwość świadczenia dopłat na rzecz Koncesjonariusza. Koncesjodawca przewiduje możliwość zobowiązania koncesjonariusza do wykonania na swój koszt i ryzyko inwestycji własnych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych użytkowników sieci. Postępowanie na wybór koncesjonariusza/partnera prywatnego prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 Poz. 100 z późn. zm.) Wartość: 89 224 238 zł.

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Koncesjonariusz w okresie zarządzania siecią ciepłowniczą Gminy Dobrzeń Wielki zobowiązany będzie do posiadania koncesji na przesył i dystrybucję ciepła (PCC) oraz koncesji na obrót ciepłem (OCC). Koncesjonariusz zobowiązany będzie do nadzorowania prawidłowej pracy sieci, prowadzenia ruchu sieciowego, usuwania awarii, wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych, planowania kierunków i etapów dalszej rozbudowy sieci, realizowania inwestycji z własnych środków polegających na rozbudowie sieci oraz rozliczał sprzedaż ciepła w oparciu o jednostkowe stawki z taryfy wytwórcy i dostawcy ciepła. Ponadto koncesjonariusz sprawować będzie również funkcję dyspozytora sieci i zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego na wypadek awarii. Koncesjonariusz zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców (użytkowników). Przyłączenie do sieci będzie odbywać się na wniosek potencjalnego odbiorcy, który we wniosku określa zapotrzebowanie na moc zamówioną (zależną od wielkości budynku, stopnia jego docieplenia itp.), przedstawia dokument potwierdzający jego uprawnienia do korzystania z budynku (np. akt własności, akt dzierżawy, najmu) oraz podaje przewidywaną datę rozpoczęcia poboru ciepła. Warunki podłączenia wydane na podstawie wniosku są niezbędne dla wykonawcy węzła, a w przypadku nowobudowanego domu, są podstawą do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Przyszły odbiorca zawiera z koncesjonariuszem umowę na przyłączenie do sieci (na etapie przygotowań do podłączenia) i umowę na sprzedaż ciepła. Koncesjonariusz zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii cieplnej odbiorcy na warunkach określonych w umowie na sprzedaż ciepła..

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2027 r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

1. Oferta jest niezgodna z ustawą. 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści opisu warunków koncesji 3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4. Oferent nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym terminie. 5. Oferta została złożona przez osobę nieumocowaną 6. Oferta została złożona przez osobę niezaproszoną do składania ofert. 7. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

1. Nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy albo złożone wnioski nie zostały przyjęte. 2. Nie została złożona żadna oferta, albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania. 3. W trakcie negocjacji między kandydatami a koncesjodawcą ujawniły się tak daleko idące rozbieżności w zakresie sposobu świadczenia usług lub finansowania przedsięwzięcia, że nie jest zasadne dalsze prowadzenie postępowania. 4. Wysokość dopłat od koncesjodawcy, które określone zostały w ofercie najkorzystniejszej przewyższają kwotę, jaką koncesjodawca zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu koncesji. 5. Kolejny oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu koncesji nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 7. Postępowanie obarczone jest rażącą wadą, która miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania lub wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 17.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki pok.101

 

DOCX120216 DOBRZEN Załącznik nr 1 Wniosek o zawarcie umowy koncesji PPP.docx

  

Wersja XML