Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014-2020 – Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym

Brak opisu obrazka

Tytuł operacji: „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Małym

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 54 710,00 zł

Wartość dofinansowania: 54 710,00 zł (100 %)

Realizacja projektu: 2020 r.

Cel realizacji projektu: Udostępnienie ochotnikom OSP i mieszkańcom nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca spotkań poprzez budowę przystani wodnej

Efekt rzeczowy realizacji projektu: Przystań wodna nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Operacja pn. „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00570-6935-UM0810915/19 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wersja XML