Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania zrealizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki w roku 2019

Nazwa projektu

 Nazwa realizowanego zadania oraz data rozpoczęcia realizacji (np. dzień podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, data podpisania umowy z wykonawcą)

Opis rzeczowej realizacji zadania
w okresie objętym sprawozdaniem

Doskonalenie procesu  dydatycznego - kształtowanie  kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych na terenie Aglomeracji  Opolskiej

Projekt partnerski: Kształcenie zawodowe dla rynku  pracy - 3. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana  10.02.2017r.Rzeczowa realizacja  zadania w Gminie Dobrzeń Wielki  od 01.04.2019r.

Zadanie w trakcie realizacji : Wyposażono pracownię  informatyczną  oraz logistyczną  w sprzęt  i oprogramowanie w tym laptop z oprogramowaniem oraz 6 szt. licencji CorelDraw edu. Odbyły się zajęcia    dla uczniów Publicznego  Technikum oraz Szkoły Branżowej  I stopnia w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim  w tym przeprowadzono prezentację trzech zawodów przy współpracy z lokalnymi  pracodawcami: technik logistyk, technik informatyk oraz fryzjer. Prowadzono zajęcia dodatkowe z elektrotechniki. 

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej

Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym. Umowa o dofinansowanie zawarta  w dniu 12.12.2018r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót prowadzonych  w 2019r. obejmował głęboką termomodernizację obiektu  w tym: modernizację systemu grzewczego; modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; modernizację przeszklenia kotłowni, sali gimnastycznej i przyległego do niej korytarza; ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych; ocieplenie stropodachów płaskich (pełnych); ocieplenie stropu: piwnica nieużytkowa / ogrzewane pomieszczenia parteru; modernizacja drzwi zewnętrznych wejścia do kotłowni; ocieplenie stropu zewnętrznego; wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali gimnastycznej; ocieplenie ścian zewnętrznych (już ocieplonych).

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej

Modernizacja energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Umowa o dofinansowanie  została zawarta w dniu 27.12.2019r.

Zadanie w trakcie realizacji . Na realizację  inwestycji pozyskano  środki z RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej  II: Gospodarka niskoemisyjna. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w I kw. 2020r.

Budowa  spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej

Projekt partnerski: Czas na rower- Budowa ścieżek  pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Nazwa zadania : Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 457 - ul.Wrocławska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki. Umowa  o dofinansowanie projektu została zawarta  w dniu 27.12.2018r. Umowa z Wykonawca zawarta 23.04.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót prowadzonych  w 2019r. obejmował  budowę ciągu pieszo-rowerowego 0,46 km w tym  , zagosp. terenu, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogowa, infr. towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektroenergetycz. oświetlenie uliczne ; przebudowę zatok autobusowych (2 szt.) w tym: przebudowę zatok i wjazdów zatok autobusowych, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa ruchu - balustrady.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej  w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została zawarta  w dniu 26.04.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Zakres robót obejmował  rozbudowę drogi na odcinku 797,0 m wraz z wykonaniem  chodnika jednostronnego, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie  poziome i pionowe) wykonanie oświetlenia ulicznego. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg  Samorządowych nabór 2018,  realizacja 2019r.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawca została zawarta w dniu 02.10.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Długość odcinka objętgo zadaniem wynosi 392,95 m. Zakres robót  obejmował poszerzenie jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia przejścia  dla pieszych, wykonanie oznakowania  pionowego i poziomego. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Remont odcinka  drogi gminnej ul.Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu  09.10.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Długość remontowanej drogi wynosi 431,3 m. Zakres robót obejmował między innymi: remont nawierzchni, wykonanie zjazdów, wykonanie odwodnienia , wykonanie poboczy.Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Zwiększenie mobilności  poprzez poprawę  połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej ul.Szpitalnej w Kup wraz z rozbudowaą części ul.Karola Miarki. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r.  Zakres robót obejmował rozbudowę drogi na odcinku 324,0 m  w tym rozbudowę drogi  wraz z wykonnaiem nawierzchni, wykonanie chodników, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Uzyskano dofinansowanie z Fudnuszu Dróg Samorządowych nabór 2019.

Wsparcie kształcenia  ogólnego i zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

"Aktywna tablica" Umowa o dofinansowanie  zawarta  26.06.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r. Na realizację zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej . W ramach  realizacji zadania: doposażono  pracownie przedmiotowe  ( w tym sprzęt TIK.)

Zwiększenie  ochrony ludności i mienia  przed skatkami zagrożeń naturalnych

Dotacja  na dofinansowanie  zakupu  samochodu  gaśniczo-ratowniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kup

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakup  średniego samochodu gaśniczo ratowniczego. Finansowanie  360 000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 400 000,00 zł Gmina Dobrzeń Wielki - dotacja; 56 720,00 środki własne OSP w Kup

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Przebudowa pawilonu sportowego na pokoje gościnne  dla sportowców w Chróścicach  przy ul.św. Rocha 26. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu  31.05.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót obejmował przebudowanie pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne (6 pokoi tj. 12 miejsc noclegowych) dla  sportowców wraz z ogólnodostępnymi trzema  aneksami kuchennymi. Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania " Wsparcie dla  rozwoju  lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER" PROW na lata 2014-2020.

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym - etap I GOK w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 02.07.2019r.

Zadanie  w trakcie realizacji . Zostało podzielone na dwa etapy. Zakres robót w 2019r. obejmował między innymi roboty rozbiórkowe, roboty budowlane i przygotowawcze  w tym konserwacja konstrukcji stalowej dachu, posadzki cementowe wraz z izolacją cieplną, konstrukcję stalową antresoli, ścianki działowe z płyt k-g,przebudowa posadzki i schodów sceny. Uzyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania  "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Wzmacnianie funkcjonalności  obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie  infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości  podstawowych usług  lokalnych świadczonych dla ludności

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach. Umowa została zawarta w dniu 22.01.2020r.

Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty. Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019. Realizacja zadania 2020r.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Wyszyńskiego. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres prac obejmował między innymi; ułożenia kabli na odcinku 149 m  oraz montaż , stawianie słupów  oświetleniowych i opraw oświetleniowych   w ilości  2 szt.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót obejmował między innymi ułożenie kabli na odcinku  141,0 m  oraz montaż  słupów  i opraw oświeteniowych 3 szt.

Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska . Data zawarcia  umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r.Zakres robót obejmował między innymi ułożenia kabli na odcinku 102,0 m  oraz montaż  słupów i opraw oświetleniowych 2.szt.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kup przy  ulicy Brynickiej. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 15.07.2019r.

Zadanie zakończone  w 2019r. Zakres robót  obejmował między innymi ułożenie kabli  na odcinku 234,0 m oraz montaż  słupów i opraw oświetleniowych  5 szt.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Chróścicach  ul.Nad Rzeką. Data zawarcia umowy z Wykonawcą 06.09.2019r.

Zadanie zakończone w 2019r.Zakres robót obejmował między innymi ułożenie kabli na  odcinku 456 m, montaż słupów oraz opraw oświetleniowych  3 szt., podłączenie PPN

POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Nazwa realizowanego zadania

Całkowity koszt realizowanego zadania

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania

Nakłady finansowe poniesione na realizację zadania w roku 2019

Projekt partnerski: Czas na rower- Budowa ścieżek  pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Nazwa zadania : Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 457 - ul.Wrocławska  w zakresie  budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 ul Namysłowska   do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki.

Dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki   1 395 686,58 zł

1395686,58

1395686,58

Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym.

1297145,05

1297145,05

1297145,05

Modernizacja energetyczna  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

1970010,52

0,00

0,00

Projekt partnerski: Kształcenie zawodowe dla rynku  pracy - 3.

Dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki:  38 499,20 zł

8221,52

8221,52

Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej  w Dobrzeniu Wielkim

3450343,69

3457916,20

3457916,20

Rozbudowa drogi gminnej ul.Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim.

1206133,77

1206133,77

1206133,77

Remont odcinka  drogi gminnej ul.Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały.

399939,83

399939,83

399939,83

Rozbudowa drogi gminnej ul.Szpitalnej w Kup wraz z rozbudowaą części ul.Karola Miarki.

1462878,06

1462878,06

1462878,06

Aktywna tablica

28000,00

28000,00

28000,00

Dotacja  na dofinansowanie  zakupu  samochodu  gaśniczo-ratowniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kup

400000,00

400000,00

400000,00

Przebudowa pawilonu sportowego na pokoje gościnne  dla sportowców w Chróścicach  przy ul.św. Rocha 26

262036,52

262036,52

262036,52

Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym - etap I GOK w Dobrzeniu Wielkim. Umowa z Wykonawcą została podpisana 02.07.2019r.

915608,83

359163,30

359163,30

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach.

163532,11

0,00

0,00

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Wyszyńskiego

19821,40

19821,40

19821,40

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały

19049,37

19049,37

19049,37

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 

18448,97

18448,97

18448,97

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kup przy  ulicy Brynickiej.

37832,78

37832,78

37832,78

Rozbudowa oświetlenia  ulicznego w Chróścicach  ul.Nad Rzeką.

50609,43

50609,43

50609,43

Zestawienie wskaźników rezultatu:

Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Wartość wskaźnika

Wskaźniki rezultatu

Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które trwale wzmocniły ofertę edukacyjną w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby

szt.

1

Wskaźniki produktu

Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

km

1,945

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych przystanków komunikacji publicznej

szt.

2

Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych dróg rowerowych

km

0,46

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt.

2

Liczba uczniów pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem

os.

570

Liczba nauczycieli objętych wsparciem

os.

11

Liczba uczniów objętych wsparciem

os.

570

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej

ob.

1

Liczba zainstalowanych lamp o wysokiej efektywności energetycznej

szt.

15

 

Wersja XML