Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 27 kwietnia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
- informacja Skarbnik
- dyskusja
- podjęcie uchwały
2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami  pozarządowymi  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016”
- informacja Z-cy Wójta
- przyjęcie sprawozdania
6. Interpelacje
7. Sprawy różne

                        Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                            Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.04.2017r..pdf

Wersja XML