Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 9 września 2015r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi CHRÓŚCICE.

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, ze zm.), stosownie do § 14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa Chróścice, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171),

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje
w dniu 29 września 2015r. o godz.1900
 zebranie stałych mieszkańców  sołectwa Chróścice
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2015-2019.

 

Zebranie odbędzie się w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścicach, ul. Powstańców Śląskich 11. Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy stali mieszkańcy wsi Chróścice, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat.

Proponowany porządek dzienny zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.

 4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 5. Wybory Sołtysa.

 6. Wybory Rady Sołeckiej.

 7. Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.

                                                                                                     

                                                                                                        WÓJT
                                                                                                 Henryk Wróbel

   

Wersja XML